Programmabegroting 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer geven wij u een overzicht van de opbouw van de begroting en lichten we een aantal algemene onderdelen toe.
Het "Besluit begroting en verantwoording (BBV)" schrijft voor welke onderdelen verplicht moeten zijn opgenomen in de begroting van een provincie. Daarnaast is de begroting opgesteld volgens het door Provinciale Staten opgestelde format.
De begroting van de Provincie Noord-Holland is daarom als volgt opgebouwd:
Inleiding en samenvatting
Programmabegroting (BBV: Beleidsbegroting)

    • Programma’s (BBV: Programmaplan)
    • Paragrafen

Financiële begroting en meerjarenraming
Taakveldenraming
Bijlagen

Samenvatting

De samenvatting geeft een overzicht van het ontstaan van het meerjarige begrotingssaldo. Alle mutaties vanaf de begroting van vorig jaar zijn hier opgenomen, zodat u in een oogopslag kunt zien wat er nieuw is in deze begroting.

De programmabegroting

De programmabegroting is het hart van de beleidsinhoudelijke begroting. De programmabegroting is opgesteld volgens het vernieuwde format.
Hier vindt u de begroting van de te bereiken doelen, wat we daarvoor doen en de daarvoor benodigde budgetten. Deze hoofdstukken geven u inzicht in wat wij van plan zijn te doen en wat dat mag kosten.

De doelenboom

Ieder programma begint met een visuele weergave van de doelenboom. De bedoeling van de doelenboom is, dat door het  opsplitsen van een abstract doel in steeds concretere kleine doelen, we uiteindelijk komen tot een goed controleerbaar en uitvoerbaar geheel. Alle doelen in een tak van de boom zijn dus logisch met elkaar verbonden.

Financiële tabel programmaniveau

De eerste financiële tabel in ieder programma is de budgettabel waarin de totale lasten en baten van dit programma staan vermeld. Deze tabel bevat de budgetten, waarop het budgetrecht van uw Staten rust.

Operationele doelen

Na de diverse onderdelen op programmaniveau volgt een sectie met beleidsdoelen en  operationele doelen. De indeling volgt de doelenboom. Bij de operationele doelen vindt u de beschrijving van wat wij van plan zijn te gaan doen in het begrotingsjaar. Ook is hier een financiële tabel opgenomen die meerjarig weergeeft wat dat mag kosten.

De paragrafen

Na de beleidsmatige programma’s vindt u de paragrafen. Paragrafen vormen een andere doorsnede door de begroting en zijn bedoeld inzicht te verschaffen in aspecten, die door de hele beleidsbegroting heen kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld het grondbeleid- en beheer dat gaat over zowel de gronden onder onze wegen, als gronden voor natuur. Of de paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen die zowel gaat over in ons bezit zijnde (kantoor-)panden als over onze wegen en vaarwegen. De in onze begroting opgenomen paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven in het BBV, het is echter ook toegestaan zelf paragrafen toe te voegen.

De financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit een aantal financiële tabellen, waarvan de meeste door BBV voorgeschreven zijn.