Programmabegroting 2019

Instellingsbesluiten nieuwe reserves

Instellingsbesluiten nieuwe reserves

Zoals gebruikelijk treft u ook bij deze begroting een overzicht aan van de nieuw in te stellen reserves, voorzien van een concept instellingsbesluit. Gelet op de wens van uw Staten om meer inzicht te krijgen in de reserves zoals verwoord in voordracht 08-2018, worden bij deze begroting een groot aantal nieuwe reserves ingesteld. Daarnaast wijzigt een aantal reserves en worden er ook een aantal reserves opgeheven.
Tot op heden kon een reserve meerdere operationele doelen dienen en kon omgekeerd binnen een operationeel doel gebruik gemaakt worden van meerdere reserves. Om het inzicht in de reserves te vergroten heeft u de wens uitgesproken om een één-op-één relatie te leggen tussen een reserve en een operationeel doel. Om de stelregel van één reserve per operationeel doel te realiseren worden verschillende bestaande reserves opgeheven en worden de middelen van deze reserves verdeeld over nieuw te vormen reserves binnen verschillende operationele doelen. Het betreft hierbij een technische exercitie, waarbij geen beleidsmatige verandering is aangebracht in de doelen of plannen. Ook zijn de kaders voor een aantal bestaande reserves aangepast zodat deze goed aansluiten op het betreffende operationele doel. De stelregel één reserve per operationeel doel is toegepast op alle bestemmingsreserves. In deze begroting is er per operationeel doel maximaal één bestemmingsreserve. De reserves die bedoeld zijn ter dekking van kapitaallasten of een egalisatiefunctie hebben zijn in de uitwerking van deze stelregel buiten beschouwing gelaten aangezien deze een technisch karakter hebben. Hoewel het doel van een dergelijke reserve vaak samenvalt met dat van een bestemmingsreserve zijn de middelen in de technische reserves per definitie belegd in strikte bestedingsplannen en komen ze niet in aanmerking voor heroverweging omdat er reeds verplichtingen aan ten grondslag liggen.
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuw in te stellen reserves en de te wijzigen bestaande reserves. Uit praktische overwegingen zijn de bijbehorende concept instellingsbesluiten en wijzigingsbesluiten in een aparte bijlage opgenomen.

Overzicht nieuw in te stellen Reserves en te wijzigen bestaande Reserves

Naam Reserve

Soort Besluit

OD

Reserve Mobiliteitsbeleid

Instellingsbesluit

2.1.1

Reserve Uitvoering van Mobiliteitsbeleid door derden

Instellingsbesluit

2.1.2

Reserve Ontwikkelen Provinciale infrastructuur

Instellingsbesluit

2.2.1

Reserve Kapitaallasten vervangingsinvesteringen kunstwerken (VIK)

Instellingsbesluit

2.3.2

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

Instellingsbesluit

2.4.2

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling

Wijzigingsbesluit

3.1.2

Reserve Waterrecreatie

Wijzigingsbesluit

3.2.1

Reserve Energietransitie

Instellingsbesluit

4.2.1

Reserve Circulaire Economie

Instellingsbesluit

4.2.2

Reserve Verduurzaming bestaande woningvoorraad

Instellingsbesluit

4.2.3

Reserve OV-Knooppunten

Instellingsbesluit

5.2.1

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

Wijzigingsbesluit

5.2.3

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Instellingsbesluit

5.2.4

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

Wijzigingsbesluit

5.3.1

Reserve MKB innovatie-instrumenten

Instellingsbesluit

5.3.2

Reserve Duurzame Landbouw

Instellingsbesluit

5.3.4

Reserve Europese Landbouwprojecten

Wijzigingsbesluit

5.3.5

Reserve Woonbeleid

Instellingsbesluit

5.4.1

Reserve Woningbouw

Instellingsbesluit

5.4.2

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds

Wijzigingsbesluit

7.4.1

Reserve Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie (SvA/NHW) Werelderfgoed

Instellingsbesluit

7.4.2

 Reserve Bedrijfsvoering

Wijzigingsbesluit

8.2.2