Programmabegroting 2019

Inleiding

Inleiding

In deze begroting staat vermeld wat de provincie Noord-Holland in 2019 wil gaan doen en wat dat zal gaan kosten. De voorgestelde activiteiten zijn een uitwerking van het coalitieakkoord. Dit akkoord werd in mei 2015 gepresenteerd. In zekere zin vormt deze begroting dan ook de afronding van het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Een groot deel van deze begroting valt in een nieuwe Statenperiode, en de verantwoording over deze begroting zal plaatsvinden aan een nieuwe Staten. Tegelijk beschouwen we deze begroting toch nog echt als ‘onze begroting’, omdat we hiermee voor het laatste jaar uitvoering geven aan de ambities die we in ons coalitieakkoord hebben verwoord.
In het voorjaar is bij het vaststellen van de voorstellen uit motie 110 geconstateerd dat wij goed op weg zijn met de uitvoering van het coalitieakkoord, maar dat de ambities verder reiken en er behoefte was om aanvullende initiatieven te nemen op de terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, versterken van kwaliteit en integriteit lokaal bestuur, terugdraaien bodemdaling veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en stiltegebieden, fietsinfrastructuur, versterken van de regionale (duurzame) economie door aanleg van snel internet en CO2-leidingen. De verdere uitvoering van deze projecten vindt plaats in 2019.
Daarnaast is in de kaderbrief een aantal trends en ontwikkelingen geschetst die de komende jaren van belang zijn. We zitten in een periode van grote transities die steeds sneller verlopen. Een dynamische periode voor de provincie Noord-Holland. In 2019 willen we extra investeren in onder meer het versnellen van de energietransitie, infrastructuur, mobiliteit, natuur, gezonde leefomgeving, digitalisering en databeveiliging. Ook is het nieuwe kabinetsbeleid belangrijk voor het provinciaal beleid. Op verschillende beleidsterreinen is de provincie met het rijk in gesprek over majeure opgaven. Zo wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan een invulling van de regiodeals waarin urgente regionale opgaven samen met regionale partijen worden opgepakt.
De provinciale begroting kent een vernieuwd vast format. De activiteiten per beleidsprogramma worden overzichtelijk weergegeven aan de hand van een doelenboom. Daarmee is gemakkelijk te zien welke doelen de provincie Noord-Holland wil bereiken en welke activiteiten in dat kader worden ondernomen. De bijbehorende budgettaire overzichten geven aan welke geldmiddelen daarvoor zijn begroot. Door de nieuwe opzet is ook beter inzichtelijk, welke dekkingsmiddelen daarvoor worden ingezet: Algemene middelen, reserves of specifieke baten.
Gelet op de wens van de Staten om verbeteringen aan te brengen in de systematiek van begroten is voor 2019 onder andere ook kritisch gekeken naar de indeling van de doelenboom. Dit heeft geleid tot een herschikking van beleidsdoelen en operationele doelen van de begrotingsprogramma’s. Er blijft uiteraard ruimte voor tussentijdse aanpassing van instrumentkeuze en financiële planning. Dat is ook logisch, omdat het provinciebestuur moet kunnen inspelen op externe ontwikkelingen die voor Noord-Holland relevant zijn zoals economische conjunctuur, kabinetsbeleid en Europese regelgeving.