Programmabegroting 2019

Overzicht financiële ontwikkelingen

Overzicht financiële ontwikkelingen

 

Nieuwe mutaties begroting 2019 - 2022

In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 3. Begroting in voorgaande tabel. De toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale mutaties vindt u in hoofdstuk 4.2

OD

2019

2020

2021

2022

1.1.1

Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

195.476

203.000

203.000

203.000

1.2.3

Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

2.1.1

Mobiliteitsbeleid opstellen

185.000

145.000

175.000

205.000

2.1.2

Mobiliteitsbeleid uitvoeren

203.000

267.000

727.000

0

2.2.1

Studies voor infrastructuur uitvoeren

489.000

77.000

-479.000

-717.000

2.3.2

OV, wegen en kunstwerken in stand houden*

1.005.716

1.887.716

2.291.716

2.428.716

2.3.3

Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren*

-759.444

-2.040.444

-2.394.444

-2.148.444

2.4.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

276.247

-35.753

120.247

120.247

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

400.000

0

0

0

4.1.1

Luchtkwaliteit verbeteren

22.000

-30.000

-30.000

-30.000

4.1.2

Geluidbelasting bewaken

100.000

200.000

200.000

120.000

4.1.3

Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

-249.000

0

0

0

4.1.5

VTH-taken uitvoeren en coördineren

659.000

699.000

559.000

529.000

4.2.1

Bijdragen aan Energietransitie

701.000

731.000

770.000

797.000

5.1.1

Omgevingsvisie uitdragen

355.000

-50.000

-50.000

-50.000

5.2.2

Beleid luchthavens uitvoeren

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

5.2.5

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

-1.112.000

500.000

-190.000

-140.000

5.3.1

Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

-3.000.000

0

0

0

6.2.1

NNN en agrarische natuur beheren

962.000

629.000

609.000

-192.000

6.2.3

Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming

305.000

305.000

305.000

305.000

7.3.3

Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

30.000

51.000

59.000

397.000

8.1.1

Algemene dekkingsmiddelen beheren (Provinciefonds)

3.946.000

5.365.000

6.161.000

8.355.000

8.1.3

Onvoorzien en overige stelposten beheren (o.a. indexering)

650.246

-235.754

-235.754

-235.754

8.2.2

Bedrijfsvoering realiseren (vnl. cao)

1.511.000

2.376.000

2.370.000

2.363.000

8.3.1

Overige subproducten

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

Totaal

6.429.241

10.597.765

10.724.765

11.863.765