Programmabegroting 2019

Overige financiële overzichten

Langlopende leningen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uitstaande leningen in 2019 inclusief de hiervoor ontvangen rente, de aflossing in 2019 en het nog uitstaande saldo ultimo 2019.

Oorspronkelijk bedrag geldlening (evt. maximum)

Datum & nummer besluit PS 0f GS

% rente

Restantbedrag per 01-01-2019

Te verstrekken leningen in 2019

Totaal van de rente in 2019

Aflossing in 2019

Restandschuld per 31-12-2019

Laatste jaar van aflossing

Leningen aan openbare lichamen

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (1)

           400.000

26-2-2013 nr 151300

1,00

          400.000

                  -   

             280

         400.000

                    -   

2019

Gemeente Hilversum(14)

      16.101.092

     18.680.867

                  -   

                -   

                   -   

     18.680.867

Gemeente Laren(14)

        8.587.053

     10.010.815

                  -   

                -   

                   -   

     10.010.815

Gemeente Gooische Meren(14)

        8.511.855

       9.876.758

                  -   

                -   

                   -   

       9.876.758

Leningen aan openbare lichamen

      33.600.000

     38.968.440

                  -   

                -   

         400.000

     38.568.440

Leningen aan deelnemingen

Ontwikkelingsbedr.NH Noord N.V. (2)

           750.000

begroting 2007

          750.000

                  -   

                -   

         750.000

                    -   

2019

Zeehaven IJmuiden N.V. (3)

           635.000

 2011-33454

4,10

          635.000

                  -   

        14.000

                   -   

          635.000

2021

RON N.V. (4)

      11.086.095

PS17 feb 2003;22/27-11-2006;111

3,50

     11.086.095

                  -   

                -   

                   -   

     11.086.095

div.

leningen aan deelnemingen

      12.471.095

     12.471.095

                  -   

        14.000

         750.000

     11.721.095

Overige langlopende leningen

Nationaal Restauratiefonds (5)

        5.100.000

21-06-2011;27350

3,87

       5.100.000

                  -   

                -   

                   -   

       5.100.000

2040

Stichting Streekrekening Texel (6)

        1.500.000

21-06-2011;27350

2,80

       1.500.000

                  -   

                -   

                   -   

       1.500.000

2042

 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (7)

        1.380.000

13-03-2012;6149

         1

          240.000

         612.000

                -   

         612.000

          240.000

2020

 Vila Nieuwland (10)

           122.502

226465/561131

       2,6

          122.502

                  -   

          3.185

                   -   

          122.502

2025

Collectief Agrarisch Natuurbeheer (11)

           850.000

GS 2015; 184

     0,52

          210.000

                  -   

          1.092

                   -   

          210.000

2022

Gemeente Velsen (12)

        3.000.000

PS 5-7-2010 2010/43

     0,97

          312.825

                  -   

                -   

                   -   

          312.825

2032

overige langlopende leningen

      11.952.502

       7.485.327

        612.000

          4.277

         612.000

       7.485.327

Totaal

      58.023.597

     58.924.862

        612.000

        18.277

      1.762.000

     57.774.862

 (1) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 26 februari 2013, nr. 151300 hebben besloten aan Geldnemer een rentedragende lening te verstrekken t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord. Deze lening is in 2016 afgelost. Op 5 januari 2016 is een nieuwe lening van € 400.000 euro verstrekt bij wijze van voorfinanciering van de overdracht van de VTH-plustaken (en 35,5 FTE) van PNH naar de RUD NHN. Het gaat om kosten die de RUD vooraf moet maken om het overdrachtsproces te kunnen realiseren en aanpassing in de RUD-organisatie te kunnen doen.t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord.
 (2) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 het max. bedrag beschikbaar gesteld.
(3) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.
(4) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor de financiering van projecten die de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. ) initiëert c.q. in participeert. Bij besluit van PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln. beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met €  6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld. Bij besluit nummer 64 is op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten in 2012 over zijn gegaan naar de Provincie en de gemeente Amsterdam gezamenlijk en omgezet zijn in een achtergestelde renteloze lening. In 2013 heeft de gemeente Amsterdam haar aandeel in de RON plus voornoemde lening ingebracht in Havenbedrijf Amsterdam N.V. bij de verzelfstandiging van haar havenbedrijf. In november 2016 is het gedeelte van voornoemde gezamenlijke lening van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. afgelost door de RON onder de voorwaarde dat het Havenbedrijf Amsterdam N.V. de gelden zal aanwenden voor de aanleg van een kade op Hoogtij. Er zal in 2018 gestart worden met de aanleg van de kade. Het gevolg van de aflossing is dat er een nieuwe achtergestelde leningsovereenkomst is gesloten tussen de provincie Noord-Holland en de RON en dat de provincie een tweede recht van hypotheek heeft verkregen op de Hoogtij gronden. De hoogte van de lening ultimo 2017 bedraagt € 11.086.095.
 (5) Het gaat om een renteloze lening van in totaal € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF), waarvan de betaling in 4 termijnen plaats heeft gevonden. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen.
(6) Aan de Stichting Streekrekening Texel is is een renteloze lening met een looptijd van 30 jaar verstrekt ten behoeve van het beheer van de Hoge Berg te Texel.
(7) De provincie Noord-Holland ondersteunt initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Er worden renteloze leningen in de planontwikkelingsfase verstrekt voor de kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen, een Voorlopig en Definitief Ontwerp en een bestek van de te realiseren woningen. Door aflossing van dit uitgeleende geld vloeit dit terug in het provinciale fonds en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO projecten (een zogenaamd Revolverend Fonds). Een specificatie van de uitstaande leningen is op de sector Financiën aanwezig.
(10) Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van  het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
(11) Betreft een subsidie in de vorm van een lening waarmee de recent opgerichte gecertificeerde agrarische collectieven in staat kunnen worden gesteld een bijdrage te verlenen aan agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer in Noord-Holland. Deze lening zal in 2022 worden afgelost.
 (12) Betreft de voorfinanciering in de vorm van een lening door de provincie Noord-Holland van maximaal 3 miljoen Euro aan de gemeente Velsen inzake hun  bijdrage voor het project HOV Velsen. Vanaf het eerste jaar na afronding van het project zal het resterende bedrag in de resterende looptijd rentedragend en annuïtair worden afgelost.
(13) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden. GS hebben op 22 november 2016 besloten tot afkoop van deze investering.

(14) Betreft verkoop Crailo aan de gemeenten Hilversum, Gooische Meren en Laren voor een bedrag van €33,2 miljoen.
Hierbij heeft de provincie NH een uitgestelde betaling verleent aan de gemeenten voor een bedrag van € 33,2 miljoen tot uiterlijk 31-12-2029, waarbij de gemeenten vrij zijn om (delen) eerder te betalen.

Aan de gemeenten wordt een rentevergoeding in rekening  gebracht van 0% over de eerste 6 jaar (2018-2023) en 0,4% per jaar over de tweede 6 jaar (2024-2029).