Programmabegroting 2019

Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

Wat willen wij bereiken?

Provincie Noord-Holland richt haar organisatie optimaal in om als wendbare en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda Samen Noord-Holland. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is de provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. Om succesvol uitvoering te geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor onze inwoners. Een adequate en efficiënte interne bedrijfsvoering is hier een essentiële voorwaarden voor.
Samenwerking met andere provincies
In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland blijft de provincie Noord-Holland zich richten op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsdienstverlening en het delen van bedrijfsvoeringsexpertise en -kennis. De focus ligt hierbij op de uitwisseling van personeel, gezamenlijke aanbestedingen, kennisuitwisseling en het eventuele inbesteden van diensten en oprichten van expertisecentra. Gezamenlijk wordt onderzoek gedaan naar de kansen die er liggen op deze verschillende deelterreinen.  
Ambities coalitieakkoord realiseren met meerjarige financiële sturing
Noord-Holland is één van de vitaalste provincies van ons land. Eén van de motoren achter het groeiend economisch herstel. De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA, die zijn zaken financieel op orde heeft en houdt, doet er deze collegeperiode alles aan om die motor harder te laten draaien, om onze regionale economie duurzaam aan te jagen. Wij staan voor een gedegen financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting dient dan ook meerjarig structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een effect heeft op de lopende begroting.
Speerpunten uit de Toekomstagenda Samen Noord-Holland
De directie heeft haar ambities voor de gewenste ambtelijke werkwijze vastgelegd in een (digitaal) document: de toekomstagenda 2017-2020. Aanleiding was een omgevingsscan waaruit bleek dat de provincie meer flexibel in zou kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij.
Samen Noord-Holland is het organisatieontwikkelprogramma dat concreet uitvoering geeft aan de geformuleerde ambities in de toekomstagenda. Onderdeel hiervan is de basis op orde: bedrijfsvoering is een belangrijk fundament voor de realisatie van de ambtelijke ambities.
Samen Noord-Holland staat ook voor werken volgens de kernwaarden: van buiten naar binnen, samen, zelfbewust en ruimte geven & ruimte nemen.  Op deze manier werken wij ambtelijk aan Kompas 2020 en de ambities uit het coalitie-akkoord.