Programmabegroting 2019

Overzicht per taakveld

0. Algemene dekkingsmiddelen

0. Algemene dekkingsmiddelen (x 1.000 euro)

Rekening
2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten

35.703

62.265

66.515

78.440

87.288

83.091

Baten

-420.587

-422.686

-426.436

-430.801

-431.847

-438.743

Saldo van baten en lasten

-384.884

-360.421

-359.921

-352.361

-344.559

-355.652

Storting reserves

416.975

246.743

593.940

132.818

124.636

108.246

Onttrekking reserves

-313.345

-392.994

-655.385

-136.868

-111.083

-103.948

Resultaat

-281.253

-506.672

-421.366

-356.411

-331.006

-351.355