Programmabegroting 2019

Financiële begroting in één oogopslag

Financiële begroting in één oogopslag

Saldo van baten en lasten per programma

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Min is voordelig

1

Openbaar bestuur

23.176

21.637

20.854

20.844

2

Bereikbaarheid

209.030

193.416

189.809

188.942

3

Water

3.992

3.032

2.832

2.832

4

Milieu

40.527

25.933

23.636

23.545

5

Ruimte

18.300

19.073

12.833

8.433

6

Groen

102.103

72.810

62.204

64.506

7

Cultuur & Erfgoed

17.519

16.949

14.768

12.906

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-351.782

-347.228

-339.433

-349.634

Totaal saldo van baten en lasten

62.865

5.621

-12.498

-27.627

Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

Min is voordelig

Onttrekkingen

-685.370

-161.956

-131.467

-123.820

Stortingen

622.505

156.335

143.965

126.680

Totaal mutaties reserves

-62.865

-5.621

12.498

2.860

Begrotingsresultaat (saldo van baten en lasten + mutaties reserves)

0

0

0

-24.767